fredag 27. mai 2011

Fatale feil eller økumeniske sigrar?

Huguenotkrossen er eit mykje brukt
symbol i den franske protestantismen.
Biletet er henta frå
Wikimedia Commons.
Kyrkanstidning i Sverige melder at den lutherske kyrkja i Frankrike mest truleg kjem til å slå seg saman med ei samanslutning av ulike reformerte kyrkjer i 2013. Eg hadde ein månad misjonspraksis i den lutherske kyrkja i Frankrike for nokre år sidan, og tanken slo meg medan eg var der at det skarpe skiljet eg opplevde mellom dei svært få lutheranarane (berre rundt 25 000 i heile landet) og dei fleire, men framleis få, reformerte (rundt 300 000) var noko ein burde bryte ned. Særleg den lutherske kyrkja vart så lita at ho lett forsvann i den store samanhengen.

Det at ulike kyrkjesamfunn slår seg saman er noko vi har høyrt ein god del om i det siste. I Sverige vil baptistar, metodistar og Misjonskyrkja slå seg saman til Samfundskyrkan. Dette er ein konstellasjon som liknar ein del på det vi ser i Frankrike, der det også er alt frå tradisjonelle barnedøyparar til baptistar og alt frå liturgiske kyrkjer til kyrkjer med friare samlingar som slår seg saman.

Kva skal ein eigentleg meine og tru om desse samanslåingane? Skal ein glede seg over at den fragmenterte protestantiske kyrkjefamilien endeleg ser ut til å finne saman eller skal ein uroe seg over noko som kan tyde på at teologien, det ein faktisk trur, har vorte mindre viktig eller mindre kjent? Skal ein sjå på dette som ein positiv trend der kyrkjer finn glede, næring og friskt pågangsmot gjennom slike unionar eller skal ein sjå på dette som krampetrekningar frå kyrkjer som har vorte for små til å vere levedyktige?

Er slike unionar fatale feil eller økumeniske sigrar? Eg er vaklar mellom begge alternativa....

Oppdatering 5. juni.
Vårt Land melder i dag at dei svenske kyrkjene no har slått seg saman under det foreløpige namnet Gemensam Framtid. Eg ynskjer den nye kyrkja alt godt, men spørsmålet står like usvara: Er dette ein fatal feil eller ein økumenisk siger?

onsdag 25. mai 2011

Don't Panic!

Dette trøystande banneret hang i Innsbruck.
Biletet er henta frå Wikimedia Commons.
I dag er det den internasjonale håndkledagen til minne om Douglas Adams, mest kjent for å skrive den fantastiske The Hitchhiker's Guide to the Galaxy.

Endå betre meiner eg bøkene om privatdetektiven Dirk Gently er. St. Isidors minne vil markere handkledagen gjennom eit sitat frå den andre boka om Dirk Gently; The Long Dark Tea-Time of the Soul.  

Tematikken på denne bloggen er oftast religiøs, noko det også er denne gangen. No er det buddhismen vi kjem innom gjennom eit av mine favorittkonsept frå Douglas Adams: Zen-navigering. Frå eigen erfaring kan eg seie at har ein køyrt seg vill, skadar det ikkje med zen-navigering. Det er ikkje sikkert situasjonen vert betre, men det skadar ikkje.

Perhaps it would save time if he went back to get his car, but then again it was only a short distance, and he had a tremendous propensity for getting lost when driving. This was largely because of his method of "Zen" navigaton, which was simply to find any car that looked as if it knew where it was going and follow it. The results were more often surprising than successful, but he felt it was worth it for the sake of the few occasions when it was both.
The Long Dark Tea-Time of the Soul, side 29 i The Dirk Gently Omnibus av Douglas Adams.

tirsdag 17. mai 2011

Junia - eit godt namn mellom apostlane

Junia saman med Andronikus og
Athanasius av Christianopoulos.
Ikonet er henta frå Wikimedia Commons.
Enkelte av dei ortodokse kyrkjene markerer i dag, altså 17. mai, ein person eg trur dei er åleine om å markere i Kyrkja, men som vi absolutt burde leggje meir vekt på. Dei minnast i dag Junia, ei kvinne i kyrkjelyden i Roma som saman med Andronikus som kanskje var mannen hennar, vert sagt å ha «eit godt namn mellom apostlane». Ho vert altså omtala som apostel, og med det har ein altså ein kvinneleg apostel omtala i NT.

Noko av grunnen til at vi ikkje har høyrt så mykje om Junia, kan vere at ho vart omtala som Junias, altså med mannsnamn, til dømes i NO78/85.

Helsa Andronikus og Junias, landsmennene mine, som har sete i fengsel saman med meg. Dei har eit godt namn mellom apostlane, og dei vart kristne før meg.
(Rom 16,7 - NO78/85)
Hels Andronikos og Junia, som er landsmennene mine og fengselskameratane mine. Dei har eit godt namn mellom apostlane, og dei kom til trua på Kristus før meg.
(Rom 16,7 - NT05)
Eg er ikkje ein ekspert på gresk eller tekstkritikk, men dei enkle fakta i saka skal vere ganske greie. Namnet Juina var eit vanleg romersk kvinnenamn. Dei tidlege kristne forstod personen utelukkande som ei kvinne. Gresken ein finn i håndskriftene er utan aksentar, men den naturlege lesinga av ordet Ἰουνίαν er i femininum. Det er også omsett som eit kvinnenamn i dei tidlege omsetjingane til gamal-latin, i Vulgata, i ulike koptiske versjonar og til syrisk. Likevel vart dette plutseleg til eit mannsnam i løpet av historia.

Dette mannsnamnet, Junias, er ikkje eit namn ein kjenner frå nokon kjelder frå Jesu tid, men er eit konstruert mannsnamn ein har laga avdi ein har meint at denne personen som vert omtala som ein apostel må vere mann. Den første som omtala Junia som ein mann skal ha vore Aegidius av Roma (ca. 1243/47-1316). Fram til dette vart ho konsekvent omtala som den kvinna ho var. Viktigast for vår lesing av namnet var nok likevel Martin Luther si bibelomsetjing Das Neue Testament detzsch frå 1522 der han omtala henne som mann. Deretter har dette blitt ei «sanning».

Ser ein derimot på dei oldkyrkjelege kjeldene får vi presentert Junia som ei kvinne. Store autoritetar i kyrkjehistoria har snakka om denne kvinna: Origenes, Ambrosiaster, Johannes Chrysostomos, Hieronymus, Theodoret av Kyros, Primasius, Johannes av Damaskus, Hraban av Fulda, Haymo av Halberstadt, Atto av Vercelli, Oecumenius, Lanfranc, Bruno Karteuseren, Theophylact, Peter Aberlard, Peter Lombardus, Ambrosius, Claudius av Torino, Sedulius Scottus, Guillemus Abbas og Hervé de Bourg-Dieu skriv alle om Junia i kommentarar til dette verset. Viktigast av desse, i alle fall i dette høvet, var Johannes Chrysostomos som skreiv følgjande:

Berre det å vere ein apostel er noko stort, men det å vere blant dei fremste av dei: tenk for ei lovprising å få! Dei utmerka seg med sine handlingar og dyd. Tenk, for ei visdom denne kvinna må ha hatt for å vere verdig tittelen apostel.
Johannes Chrysostomos i sin kommentar til  Romarbrevet. Mi omsetjing frå teksten slik ein finn han på CCEL. Side 870 i PDF-en.  
Junia har altså vorte løfta fram som ei heilt særskild kvinne i kyrkjehistoria. I NT finn vi ei kvinne som vert kalla apostel. Det er ikkje Maria Magdalena, det er ikkje den andre Maria eller Marta. Det er ikkje Maria, Jesu mor, eller nokon anna, men Junia, ei kvinne vi stort sett har gløymt og faktisk har omsett ut av Bibelen!

Ein kan sjølvsagt spekulere i kvifor dette har skjedd. Har ein lese tekstane i lys av ein patriarkalsk samtid og tenkt at ei kvinne ikkje kunne få ein slik tittel? Har ein medvite «gjort henne til mann» for å byggje opp under eit politisk eller teologisk standpunkt? Har ein rett og slett berre bomma i omsetjinga? Det er eigentleg ikkje så viktig. Det viktige er at ein no veit at det var ein apostel som var kvinne. 

Biletet er henta frå Amazon.co.uk.
Eit boktips til slutt: Det første eg høyrde om Junia var ein kort kommentar om endringar i Romarbrevet i samband med NT05 på ein forelesing om Romarbrevet på Misjonshøgskulen. Det som gjorde at eg satte meg meir inn i saka, var at eg fann boka Junia: The First Woman Apostle av Eldon J. Epp ståande i hylla for nye bøker på biblioteket til MHS. Dette er ei flott lita bok som gjev ei grundig innføring i tekstkritikken, den greske og latinske grammatikken og korleis Junia har vorte oppfatta gjennom historia. Eg vert ikkje særleg overraska om eg på min dødsseng vil innrømme at dette er den einaste boka om tekstkritikk eg har likt i heile mitt liv. Boka er absolutt verdt å lese. Denne bloggposten er i grove trekk ein oppsummering av det ein finn i boka, men Epp legg sjølvsagt det heile fram på ein meir grundig og fagleg solid måte. 


Forteljinga om korleis Junia vart til Junias i løpet av historia har gjort meg nyfiken på kva andre kvinner som har vorte gløymde i kyrkjehistoria. Som eg har vore inne på på denne bloggen tidlegare har kyrkjehistoria vore mykje prega av menn, men det kan også vere at vår lesing av historia gjer Kyrkja si historie meir mannsdominert enn det ho faktisk har vore. Har vi gløymt ein apostel kan vi lett ha gløymt andre viktige folk...

søndag 8. mai 2011

Abergavenny Thursdays F.C. - Ein særs dårleg fotballklubb

Logoen henta frå seeklogo.com.
Det byrjar å bli lenge sidan FK Fotball gjekk på radioen, men eg vil ta fram ein av dei klubbane dei snakka om der ein gong. Den walisiske klubben Abergavenny Thursdays F.C har ei lang historie med både oppturar og nedturar, men åra frå 1992 til 2004 må vere noko av det verste ein kan finne i fotballhistoria. På desse åra klarte dei å bevege seg frå nivå ein i Wales til nivå sju.

Klubben vart stifta i 1927 og har
vore i semifinalen i den walisiske cupen. Dei har vunne den regionale serien Welsh Leauge fire gongar, faktisk så seint som i sesongane 1990-91 og 1991-92 , men så byrja marerittet.

Fram til 1992 spelte klubbane i Wales anten i det engelske seriesystemet eller i regionale

Ein fabelaktig nedrykksmaraton

1992-93: League of Wales (nasjonal) 20/20 - Nedrykk
1993-94: Welsh League Division One(regional) 14/18
1994-95: Welsh League Division One(regional) 4/19
1995-96: Welsh League Division One(regional) 15/18
1996-97: Welsh League Division One(regional) 15/18
1997-98: Welsh League Division One(regional) 19/19 - Nedrykk
1998-99: Welsh League Division Two (regional) 12/16
1999-00: Welsh League Division Two (regional) 16/16 - Nedrykk
2000-01: Welsh League Division Three (regional) 16/16 - Nedrykk
2001-02: Gwent County League First Division (lokal) - Nedrykk
2002-03: Gwent County League Second Division (lokal)
2003-04: Gwent County League Second Division (lokal) - Nedrykk
2004->: Gwent County League Division Three
Tabellplasseringar henta frå Football Club History Database.
seriar som i hovudsak var, og er, delt mellom nord og sør i landet. Før 1992-93 sesongen var Wales eit av ytterst få medlemsland i FIFA utan ein nasjonal liga. Ein skulle så rette på dette og starta ein nasjonal, semiprofesjonell liga med 20 lag frå heile landet. Der vart dei nest beste klubbane i Wales plukka ut til å vere med og Abergavenny Thursdays var eit naturleg val med to ferske sigrar i Welsh Leauge. Dei som derimot ikkje var med, var dei gode laga frå Wales: Cardiff, Swansea og Wrexham vart verande i det engelske seriesystemet. Den walisiske toppdivisjonen 1992-93 var altså ikkje i det europeiske toppsjiktet. (I mai 2011 rangerer UEFA den walisiske serien som den 46. beste av dei 53 som er i Europa. Bak sterke seriar som den albanske, montenegrinske, lichtensteinske...) 

Sesongen 1992-93 skulle byrje, og med suksess i serien kunne Abergavenny Thursdays komme seg ut i Europacup og alt var bra. Slik gjekk det altså ikkje. Før serien starta krevde det walisiske fotballforbundet ein garanti for at klubben ville klare å betale for flomlys til stadionen. Utan dette fekk dei ikkje spele i toppdivisjonen. Det var lenge usikkert om klubben ville klare å finne pengar til dette, og dermed om dei i det heile tatt ville få starte i serien. Dette gjorde at fleire spelarar og manageren for laget forsvann i oppkøyringa til serien. Det var altså eit svekka lag som spelte første kamp. Det gjekk greit; dei tapte berre 0-1, men sesongen enda med at dei havna på sisteplass i serien og vart degraderte til det regionale seriesystemet i Welsh Leauge.

Dei spelte fire sesongar på det walisiske andrenivået utan for store problem, og endte ein sesong heilt oppe på fjerdeplass, men før sesongen 1997-98 opplevde dei det dei omtalar som ein «exodus of quality players». Sesongen vart ein katastrofe! På trettiseks kampar fekk dei berre tre poeng og slapp inn 210 mål. Det er meir enn 5,8 baklengsmål i gjennomsnitt pr. kamp gjennom ein heil sesong, noko som bør vere ein eller annan rekord for eit lag så høgt oppe i systemet.

Dei rykka sjølvsagt ned til nivå tre. Der klarte dei ein sesong utan nedrykk, før dei i den andre sesongen, 1999-00, havna heilt sist og rykka ned til nivå fire. Der havna dei heilt sist i første sesong og rykka ned til den lokale serien Gwent County League, der dei også havna heilt sist i den første sesongen og rykka direkte vidare ned til nivå seks i Wales. På nivå seks klarte dei seg ein sesong, før dei i sin andre sesong rykka ned til Gwent County League Division Three, nivå sju i Wales, der dei har vore sidan.

På fem sesongar rykka dei ned fire gongar og slapp inn 675 mål i seriekampar.

Det er vanskeleg å mislike ein klubb som er så gjennomført dårleg som det Abergavenny Thursdays har vore dei siste tiåra. Frå vinnar av serien på det då høgaste nivået i Wales til nivå sju på tolv sesongar! Og alt dette i eit seriesystem som ikkje akkurat er kjent for å vere gjennomsyra av kvalitetslag. Kan det vere lag med like katastrofal historie nokon annan plass? 


 onsdag 4. mai 2011

Old and wise

Dette biletet av Ferdinand Reus ligg på Commons med tittelen "Old and wise".
Det viser ei eldre kvinne i Gambia. Eg såg biletet og ville dele det på bloggen.